PRACE BADAWCZE REALIZOWANE W RAMACH GRANTÓW ZEWNĘTRZNYCH

 

1. Projekty aktualnie realizowane


Temat projektu Rodzaj grantu
Rekonstrukcja wahań produktywności wód powierzchniowych w strefie tropikalnej i okołobiegunowej na przełomie eocenu i oligocenu na podstawie wysokoczułej ilościowej analizy zmienności fitoplanktonu krzemionkowego oraz zawartości krzemionki biogenicznej w osadach Oceanu Indyjskiego” NCN – OPUS 11; okres realizacji 2016-2020 (kwota 298 074 zł); kierownik dr hab. Jakub Witkowski, prof. US

 

Życie i śmierć wymarłego nosorożca (Stephanorhinus sp.) z zachodniej Polski w świetle interdyscyplinarnych badań paleośrodo-wiskowych”

 

NCN  – OPUS 13; okres realizacji: luty 2018 – luty 2020; (kwota 796 197 zł); kierownik grantu: dr hab. Krzysztof Stefaniak z Uniwersytetu Wrocławskiego; wykonawcy z INoMiŚ: prof. Ryszard K. Borówka, mgr Bartosz Bieniek, mgr inż. Julita Tomkowiak, mgr Joanna Sławińska

 

Badania paleoekologiczne oraz relacja człowiek-środowisko na wielokulturowym stanowisku w Smólsku (Kujawy, Polska Centralna

 

NCN – OPUS 11; okres realizacji: luty 2018 – luty 2021 (kwota 289 700 zł); kierownik grantu: dr hab. Renata Stachowicz-Rybka IB PAN; wykonawca z INoMiŚ – dr Daniel Okupny

 

Procesy morfogenetyczne jako determinanty zbiorowisk roślinnych w dobie globalnych zmian klimatycznych w młodszym dryasie”.

 

NCN – OPUS 11; okres realizacji: luty 2018 – luty 2021 (kwota 481 500 zł); kierownik grantu: dr hab. Joanna Petera-Zganiacz WNG UŁ, wykonawcy z INoMiŚ:  dr Daniel Okupny, prof. Ryszard K. Borówka, mgr Julita Tomkowiak (finanse na subkonto Zespołu – ok. 20 000 zł)

 

Środowiskowe warunki funkcjonowania osady palafitowej Serteya II na Wyżynie Smoleńskiej w kontekście globalnych i lokalnych zmian klimatycznych około 4,2 tys. lat temu”

 

NCN – OPUS 13; okres realizacji: wrzesień 2018 – luty 2021 (kwota 449 875 zł); kierownik grantu: dr hab. Piotr Kittel WNG UŁ, wykonawcy z INoMiŚ:  dr Daniel Okupny, prof. Ryszard K. Borówka, mgr Julita Tomkowiak (finanse na subkonto Zespołu – ok. 15 000 zł)

 

Zastosowanie dynamicznego modelowania GIS w rekonstrukcji ewolucji wysoczyzn w Polsce Środkowej w świetle analizy multidyscyplinarnej”

 

NCN – OPUS 8; okres realizacji: 2015-2020; kierownik grantu: prof. dr hab. Leszek Marks WG UW, wykonawca z INoMiŚ dr Daniel Okupny

 

„Weryfikacja przynależności gatunkowej w obrębie rodzaju Lebertia (Acari: Hydrachnidia) na bazie metodologii taksonomii integratywnej dla wodopójek”

 

NCN – MINIATURA 3 (nr rej. 2019/03/X/NZ8/00700); kwota 44 000 zł; kierownik dr Magdalena Szenejko

 

“Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych eCUDO.pl” 

 

Projekt finansowany z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, (2.3.1 – Cyfrowe udostępnianie zasobów administracji i nauki)  – realizowany przez konsorcjum 7 instytucji zajmujących się badaniami na obszarze Bałtyku pod kierunkiem Instytutu Oceanologii PAN (z udziałem m.in. Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownictwo dr Andrzej Giza)


2. Projekty zakończone w ostatnim czasie


Temat projektu Rodzaj grantu
Evolution of the “Hainan Delta” as response to the paleo-environment since the Late Pleistocene at the South China Sea northwestern shelf (ERES) 2016 – 2019:
Grant NCN 2016 – OPUS (nr 2016/21/B/ST10/02939); kierownik: dr hab. Jan Harff, prof.US  (kwota 482 830 zł) + umowa bilateralna z Guangzhou Marine Geological Survey w Chinach
Temperatura jako czynnik warunkujący biogeograficzne rozmieszczenie okrzemek (Bacillariophyta) i procesy zachodzące w ekosystemach wybrzeży Afryki Południowej w wyniku współczesnych zmian klimatycznych 2016 – 2019:
Grant NCBiR (nr PL-RPA/TemBioDiaSA/02/2016); kierownik prof. dr hab. Andrzej Witkowski (kwota 382 500 zł)
Kształtowanie wybrzeży klifowych pod wpływem lokalnych i globalnych procesów sprawczych ujętych w zróżnicowanych skalach czasowych 2016 – 2019:
Grant NCN – SONATA 8 (nr 2015/17/D/ST10/02191); kierownik dr hab. Paweł Terefenko (kwota 361 420 zł)

Prąd Benguelski jako bariera hydrologiczna dla ciepłolubnych gatunków morskich okrzemek bentosowych (Bacillariophyceae) u wybrzeży Afryki Południowej

2015 – 2017:

Grant NCN – PRELUDIUM 7 (nr 2014/13/N/ST10/02811); kierownik mgr Przemysław Dąbek (kwota 97 116 zł)

Climate forcing factors for marine environmental change during the mid- and late Holocene – a link between the eastern Atlantic and the Baltic Sea (ClimLink)

2014 – 2016:

Norway Grants (PL12-0097); projekt nadzorowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, realizowany we współpracy z Uni Research AS w Bergen, Norwegia i Instytutem Badań Morza Bałtyckiego w Warnemunde (IOW), Niemcy; kierownik dr Małgorzata Bąk (kwota 933 751 €)

Zespoły okrzemkowe (Bacillariophyta) morskiej strefy litoralnej w wymiarze regionalnym i globalnym w świetle analizy morfologicznej oraz genetycznej. Implikacje filogenetyczne, biogeograficzne oraz taksonomiczne.

2012 – 2016:

Grant NCN – MAESTRO (nr 2012/04/A/ST10/00544); kierownik prof. dr hab. Andrzej Witkowski

 

Rozpoznanie zależności koncentracji pierwiastków ziem rzadkich i wybranych metali w mułach ilastych krzemionkowych basenu abysalnego NE Pacyfiku (strefa rozłamowa Clarion-Clipperton).

 

 

2013 – 2015
Grant NCN – PRELUDIUM (nr 2012/07/N/ST10/03561); kierownik
mgr Dominik Zawadzki