TEMATY BADAWCZE REALIZOWANE W RAMACH SUBWENCJI Z MNiSW NA ROK 2020

 

Temat badawczy

 

Zespół badawczy realizujący temat

 


Rekonstrukcja czwartorzędowych zmian środowiskowych obszaru Polski, ze szczególnym uwzględnieniem Niżu Polskiego i strefy brzegowej Południowego Bałtyku na podstawie wieloaspektowej analizy osadów różnych środowisk sedymentacyjnych (morskich, lagunowych, jeziorno-bagiennych, fluwialnych i eolicznych).

Zespół Geologii i Paleogeografii
prof. dr hab. Ryszard K. Borówka
dr hab. Bernard Cedro, prof. US
dr Daniel Okupny
mgr Bartosz Bieniek

Badania mineralogiczno-geochemiczne osadów i kopalin mineralnych wybranych basenów oceanicznych i stref kolizyjnych

Zespół Geologii Morza
dr hab. inż. Andrzej Osadczuk, prof. US
dr Dominik Zawadzki
mgr inż. Łukasz Maciąg

Morfolitodynamika strefy brzegowej południowego Bałtyku

Zespół Geomorfologii i Teledetekcji Morskiej Strefy Brzegowej
dr hab. Joanna Dudzińska-Nowak, prof. US
dr inż. Krystyna Osadczuk
prof. dr hab. Stanisław Musielak

Monitoring i badania wybranych aspektów środowiska morskiej strefy brzegowej

Zespół Monitoringu Morskiej Strefy Brzegowej
dr hab. Paweł Terefenko
dr Natalia Bugajny
dr Andrzej Giza

Krótko- i długoterminowa zmienność warunków hydrologicznych morskiej strefy brzegowej Bałtyku

Zespół Hydrologii Morskiej Strefy Brzegowej
dr hab. Halina Kowalewska-Kalkowska, prof. US
dr hab. Tomasz Wolski

Badania procesów wymiany gazów i aerozoli w strefie brzegowej Bałtyku oraz właściwości optycznych wody morskiej

Zespół Oceanografii Fizycznej
dr hab. Roman Marks, prof. US
dr hab. Joanna Dudzińska-Nowak, prof. US

Wykorzystanie jednokomórkowych organizmów eukariotycznych – okrzemek w badaniach podstawowych (taksonomia, biogeografia, filogeneza molekularna, ewolucja) i stosowanych (bioindykacja, rekonstrukcje środowiskowe, produkcja biopaliw, nowatorskie materiały)

Zespół Diatomologii
prof. dr hab. Andrzej Witkowski
dr hab. Małgorzata Bąk
dr Przemysław Dąbek
dr Romain Gastineau
dr Mycola Davydovych

Różnorodność biologiczna i jej środowiskowe uwarunkowania

Zespół Geobotaniki
dr hab. Helena Więcław, prof. US
dr hab. Beata Bosiacka, prof. US
dr hab. Małgorzata Puc, prof. US
dr hab. Zofia Sotek, prof. US
dr hab. Małgorzata Stasińska, prof. US
dr Monika Myśliwy
dr Edyta Stępień

Środowiskowe, ewolucyjne i etologiczne uwarunkowania rozmieszczenia organizmów wodnych

Zoologii Bezkręgowców i Limnologii
dr hab. Agnieszka Szlauer-Łukaszewska, prof. US
prof. dr hab. Andrzej Zawal
dr Grzegorz Michoński

Taksonomiczne, morfologiczne, etologiczne i genetyczne uwarunkowania zależności organizm – środowisko w wybranych biocenozach

Zespół Ekologii i Ochrony Środowiska
dr hab. Przemysław Śmietana, prof. US
dr hab. Dariusz Wysocki, prof. US
dr hab. Izabella Rząd
dr Magdalena Szenejko
dr inż. Jakub Skorupski

Meteorologiczne uwarunkowania ekstremalnych zjawisk pogodowych i zmian hydrologicznych w świetle współczesnych zmian klimatycznych oraz zapis zmian klimatu i przekształceń środowiska w przyrostach rocznych drzew.

Zespół Klimatologii i Hydrologii
prof. dr hab. Anna Cedro
dr Małgorzata Świątek
dr Szymon Walczakiewicz

Zmienność zespołów bentonicznych różnych ekosystemów morskich, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków obcych i zespołów otwornicowych (Foraminifera)

Zespół Oceanografii Biologicznej
dr Brygida Wawrzyniak-Wydrowska
dr hab. Teresa Radziejewska, prof. US

 

Oddziaływanie mikrobiomu na środowisko


Zespół Eksperymentalnych Badań Środowiskowych
dr inż. Anna Kisiel
dr Tymoteusz Miller

 

——————————————————————————————————————————-

Warunki odbudowy wydm przednich południowego Bałtyku po sztormach z lat 2017 i 2019

—————————————————————————

dr hab. Tomasz A. Łabuz

Małże Anomalodesmata oraz Ślimaki jurajskie regionu Krakowsko-Wieluńskiego dr inż. Przemysław Sztajner
Biologia miejskiej populacji kosa Turdus merula w Szczecinie dr hab. Dariusz Wysocki, prof. US
Biogeniczna sedymentacja krzemionkowa kredy i paleogenu dr hab. Jakub Witkowski, prof. US
Aspekty biologiczne środowiska wodnego: Pasożyty wybranych gatunków ryb słodkowodnych i morskich. prof. dr hab. inż. Wojciech Piasecki
Badania topoklimatu brzegu morskiego w rejonie Międzyzdrojów dr Tomasz Olechwir